POIS RP GDDKiA FS

Zakres robót

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji, w tym zaprojektowanie i wykonanie badań geologicznych/geotechnicznych, których potrzeba wynika z dokumentów SIWZ (PFU) oraz potrzeb projektowych.
 2. Roboty przygotowawcze.
 3. Roboty drogowe w zakresie:
 • budowy odcinka drogi ekspresowej S7 od km 622+185,00 do km 627+500,00 o długości ok. 5,32 km
 • wzmocnienia podłoża  gruntowego  dla  uzyskania  właściwych  warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
 • budowy i przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogą ekspresową,
 • budowy systemu odwodnienia drogowego,
 • budowy wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
 • budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
 • zaprojektowania i wykonania tymczasowych objazdów i docelowej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 1. Budowę obiektów inżynierskich.
 2. Budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb drogi i obiektów w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci teletechniczne, sieci gazowe i inne.
 3. Zaprojektowanie i budowę Systemu Zarządzania Ruchem.
 4. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 5. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
 6. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.
 7. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.
 8. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.
 9. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).
 10. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.
 11. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.
 12. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia drogi ekspresowej do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu drogi S7 do użytkowania i zmianą organizacji ruchu.
 13. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 14. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.
 15. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

FABE POLSKA Sp. z o.o.,
„SP” SINE MIDAS STROY” Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Cybernetyki 19B,
02-677 Warszawa
fabepolska.pl/

/ Projektant

Sweco Polska sp. z .o.o,
www.sweco.pl