POIS RP GDDKiA FS
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

/ -

-

/ -

-

/ -

-

/ -

/ Nazwa kontraktu

Kontrakt, Opis Kontraktu


Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej, drogi S7 od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła) na odcinku od km ok. 622+185,00 do km ok. 627+500,00 o dł. ok. 5,32 km.

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S7 Warszawa – Rabka – Chyżne – Słowacja, stanowi element sieci kompleksowej TEN-T, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa małopolskiego, w powiecie miechowskim, na terenie miasta i gminy Miechów

Zadanie przewidziane jest do dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, obowiązują procedury stosowane w trakcie realizacji projektu POIiŚ

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

[AA1] Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie

 

Cel inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu regionalnym i krajowym, jest przewidziana do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025) stanowiącej załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Wyprowadzenie...
Zobacz więcej

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa
multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

FABE POLSKA Sp. z o.o.,
„SP” SINE MIDAS STROY” Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Cybernetyki 19B,
02-677 Warszawa
fabepolska.pl/

/ Projektant

Sweco Polska sp. z .o.o,
www.sweco.pl